Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Kosmiczna aterektomia

Oddział Kardiologiczny naszego szpitala wprowadza aterektomię orbitalną - nowoczesną metodę modyfikacji uwapnionej blaszki miażdżycowej

 

Poprawa dostępności architektonicznej

Usunięto starą i zniszczoną nawierzchnię chodnika od strony przystanku przy ul. Iwaszkiewicza. Jest równo i bezpiecznie.

Leczymy zaburzenia rytmu serca zimnem

Już kilkanaście zabiegów krioablacji migotania przedsionków i ablacji RF wykonali kardiolodzy z naszego szpitala w Pracowni Elektrofizjologii  we współpracy z specjalistami ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie"

Przedmiot działalności

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.


Misja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy:

"Niesiemy pomoc - dajemy zdrowie”.

Szpital działa na podstawie: ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618) innych przepisów dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, statutu.

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Szpital jest Województwo Dolnośląskie.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego. Miejscem udzielania świadczeń jest Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej.

Cele i zadania szpitala:

Celem działania Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

Do zadań Szpitala należy:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych,
2) realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia
3) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia szkoleń i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów określonych w stosownych porozumieniach i umowach,
4) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej oraz działań leczniczo-rehabilitacyjnych, 5) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną, sprawami obronnymi i obroną ludzkości,
6) realizacja zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych zleconych przez dysponentów środków publicznych i niepublicznych.

Szpital prowadzi działalność inną niż działalność leczniczą w zakresie:

1) najmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji,
2) najmu i dzierżawy wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu itp. zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań określonych w Statucie,
3) wypożyczalni sprzętu medycznego,
4) wykonywaniu usług technicznych, żywieniowych.