logo

Ogłoszenie o zamówieniu nie przekraczającym równowartości 30 tysięcy euro
Znak sprawy WSzSL/LL-715/18A
I. ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Ul. Iwaszkiewicza 5,
59-220 Legnica
tel. 076/ 72 11 000
NIP:691-22-04-853  REGON: 390999441  KRS: 0000163872

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest
WSS Legnica:
- tablica informacyjna wraz z montażem
- naklejki 50 szt
- tablica pamiątkowa wraz z montażem

Szpital Bolesławiec:
- tablica informacyjna wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
- naklejki 500 szt
- tablica pamiątkowa wraz z montażem

WCSKJ Jelenia Góra:
- tablica informacyjna wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
- naklejki 300 szt
- tablica pamiątkowa wraz ze stelażem do montażu w gruncie oraz montażem
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1
3.    W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wszelkie niezbędne do realizacji tego celu materiały i  informacje. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
    Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 15.11.2018

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie maszynopisu lub druku.
3.Oferta musi być złożona w oryginale, opatrzona nazwą, adresem Wykonawcy oraz podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wymienionych w rejestrze handlowym lub innym odpowiednim dokumencie, upoważniającym do takiego reprezentowania. Wszystkie inne, załączane do oferty dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy  do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo
4.  Należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. W ofercie należy także  podać nr NIP orz Regon.
5.Zaleca się, aby oferta, wraz z załącznikami, miała ponumerowane strony (tylko zapisane strony). Wszystkie strony oferty powinny być spięte /zszyte/ we właściwej kolejności  w sposób zapobiegający dekompletacji oferty oraz sporządzony spis treści na początku oferty.
6.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7.Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
8..Koperta powinna być opatrzona napisem:
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
Ogłoszenie o zamówieniu  nie przekraczającym równowartości 14 tysięcy euro
Znak sprawy WSzSL/LL-715/18A
„ Nie otwierać przed 25 -10-2018 r. godz. 12:00 ”
oraz opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
9  W przypadku niespełnienia wymienionych powyżej wymogów formalnych co do złożenia oferty zamawiający pozostawi je bez rozpatrywania (nie będą one brane pod uwagę)
10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcą bez ich otwierania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT
1.Oferty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5 59-220 Legnica, do dnia 25 -10-2018 r. godz. 11:30
2. Oferty zostaną otwarte 25 -10-2018 r. godz. 12:00  w pokoju 1D/45 w siedzibie Zamawiającego.

VI. OCENA OFERT
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej - Cena - 100%
Najniższa cena oferty  
C = ----------------------------------------------------------------- razy 100
Cena oferty rozpatrywanej  
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów za kryterium ceny liczonych zgodnie z regułą  podaną powyżej.

 Opis sposobu obliczenia ceny
1) Całkowita wartość zamówienia – zarówno netto jak i brutto powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
2) Wartość oferty określona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty.
3) Cena określona przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego przy pok. nr 43.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Informacje dotyczące niniejszego zamówienia udzielane będą za pośrednictwem faksu,  przez pracowników Zamawiającego wymienionych w pkt. 2, w godzinach od poniedziałku do piątku od 800 - 1500  faks 76/ 72-11-333. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do potwierdzenia faktu otrzymania oświadczenia, zawiadomienia oraz informacji.
2.Osoby upoważnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Tomasz Kozieł
2.- Dorota Patera