Drukuj
Odsłony: 3247

WSzSL/DZ/072-292./14                                                                                                                

Legnica  02-07-2014 r.

 

Do zainteresowanych

 

ZAMÓWIENIENIE  NIE PRZEKRACZAJĄCE RÓWNOWARTOŚCI 30 TYSIĘCY EURO

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.4 – Zwiększenie efektywności energetycznej Priorytet 5 - Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka"). Nazwa projektu: "Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz instalacja systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy"

Znak sprawy WSzSL/TL-280a/14A

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

                Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego, nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ciepłowniczych gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych dotyczącej umowy zawartej w dniu 23-05-2014 r. Nr 151/DZ/14 pomiędzy Szpitalem a firmą Skorut Systemy Solarne, Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach (32-400), przy ul. Wybickiego 71, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dla zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz montaż systemu fotowoltaicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy w zakresie niezbędnym do ich właściwej realizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

                Jednocześnie informujemy, iż z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy stanowiącym Załącznik A (pobierz plik pdf) do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

 

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 09-07-2014 r. do godziny 11:00 

w sekretariacie Szpitala pod adresem:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ul. J. Iwaszkiewicza 5

59-220 Legnica

Oferty należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie lub opakowaniu opisaną nawzwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy nr 151/DZ/14

  Nie otwierać  przed  09-07-2014 r. godz. 11:30

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty zostaną otware w pokoju 3 K w siedzibie Zamawiajacego o godzinie 11:30.

Wykonawcy zobligowani są złożyć wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik B (pobierz plik pdf) do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty w celu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena - 100%

Najniższa cena oferty

C = ----------------------------------------------------------------------------- razy 100

Cena  oferty rozpatrywanej

Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Oferta, która uzyska największa liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, przy zastosowaniu kryterium, o którym mowa powyżej.

O wyborze oferty najkorzystniejszej wykonawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem faksu bądź poczty elektronicznej. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital.legnica.pl  w zakładce Programy Unijne Ogłoszenia, a także na tablicy ogłoszeń przy pok. Nr 43 (Kasa)

                                                                                                                                            

 

Z poważaniem,

Dyrektor WSS w Legnicy

Krystyna Barcik