Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Pełnomocnik do spraw praw pacjenta

Funkcję pełnomocnika do spraw pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy pełni:

 Renata Gajda,

a inspektora do spraw socjalno - bytowych pacjenta:

Beata Zielińska,

które dyżurują w od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00 pod nr. tel. 76 72 11 845 (poziom 0 , pok. 0047).

Pełnomocnik zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, w tym między innymi:

• udziela porad dotyczących praw i obowiązków pacjenta
• nadzoruje poszanowanie praw pacjenta
• przyjmuje interwencje
• rozwiązuje bieżące problemy w kontakcie z pacjentami
• ułatwia pacjentom kontakt z poszczególnymi jednostkami czy lekarzami
• pomaga w uzupełnianiu dokumentacji do zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego lub opiekuńczo – leczniczego
• zgłasza do ośrodków opieki społecznej o objęcie usługami opiekuńczymi wymagającej takiej opieki
• zgłasza wnioski do ośrodków pomocy społecznej w celach udzielenia wsparcia w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym
• współpracuje z gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej.