Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Dla przedstawicieli firm

Informujemy, że w naszej placówce obowiązuje:

Zarządzenie Dyrektora w sprawie ustalenia zasad kontaktów przedstawicieli firm medycznych i farmaceutycznych z osobami zatrudnionymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Przedstawiciele firm medycznych i farmaceutycznych zobowiązani są każdorazowo w ww. sprawie do uzyskania zgody Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa. W przypadku osób uprawnionych do wystawiania recept, spotkania mogą odbywać się tylko i wyłącznie w ustalonym wcześniej terminie, poza godzinami pracy tych osób i nie mogą utrudniać pracy oddziałów szpitalnych/poradni. Aby uzyskać zgodę przedstawiciele firm medycznych i farmaceutycznych muszą złożyć w sekretariacie Dyrektora Szpitala wypełniony wniosek, który jest do pobrania poniżej.

Wniosek

 

Treść zarządzenia:

Zarządzenie nr 258
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie ustalenia zasad kontaktów przedstawicieli firm medycznych i farmaceutycznych z osobami zatrudnionymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz.U. z 2008r. Nr 210 poz.1327), zarządza się co następuje

                                                                                                                               § 1
1. Przedstawiciele firm medycznych i farmaceutycznych zobowiązani są każdorazowo do uzyskania zgody Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa na spotkanie z personelem Szpitala mające na celu prezentację produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
2. W przypadku osób uprawnionych do wystawiania recept, spotkania mogą odbywać się tylko i wyłącznie w ustalonym wcześniej terminie, poza godzinami pracy tych osób i nie mogą utrudniać pracy oddziałów szpitalnych/poradni.

                                                                                                                              § 2
1. Wniosek o wyrażenie zgody dostępny jest na stronie internetowej Szpitala www.szpital.legnica.pl oraz w sekretariacie Dyrektora Szpitala. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na spotkanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Szpitala.
3. Po uzyskaniu zgody Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, przedstawiciel firmy otrzymuje kserokopię wniosku. Oryginał wniosku przechowywany jest w sekretariacie Dyrektora Szpitala.
4. Kserokopia wniosku jest dokumentem upoważniającym do odbycia spotkania w danej komórce organizacyjnej.

                                                                                                                           § 3
Uzgodnione spotkania podlegają rejestracji w „Rejestrze ewidencji spotkań z przedstawicielami firm medycznych i farmaceutycznych”, prowadzonym w sekretariacie Dyrektora Szpitala.

                                                                                                                           § 4
W przypadku naruszenia przez firmę medyczną lub farmaceutyczną zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa ma prawo odmówić zgody na kolejne spotkania z danym przedstawicielem.

                                                                                                                           § 5
Do przestrzegania niniejszego zarządzenia zobowiązań są wszyscy pracownicy medyczni bez względu na formę zatrudnienia.

                                                                                                                           § 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego w Legnicy
/-/
Anna Płotnicka - Mieloch